Trajnostni razvoj, vrednote in zagotavljanje skladnosti

Naša odgovornost

Za skupino Bosch Group trajnost pomeni zavarovanje dolgoročnega uspeha podjetja in zaščito naravnih virov za prihodnje generacije. Energijo iz obnovljivih virov želimo narediti bolj dostopno, mobilnost bolj varno, čisto in ekonomično, hkrati pa razvijati ekološko prijazne proizvode na vseh ravneh.

Trdno sem prepričan, da lahko poslovni svet veliko prispeva k reševanju družbenih izzivov.

Dr. Volkmar Denner, predsednik uprave

Naše vrednote — tisto, iz česar izhajamo

Naše vrednote odsevajo naš način poslovanja: našo poklicno etiko pri sodelovanju s poslovnimi partnerji, z vlagatelji, zaposlenimi in družbo.

Icon number 1

Prihodnost in osredotočenost na rezultate

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju rezultatov. S tem si ohranjamo našo prihodnost in ustvarjamo dobro podlago za družbene pobude podjetja in fundacije.

Icon number 2

Odgovornost in trajnostni razvoj

Delujemo družbeno odgovorno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Icon number 3

Iniciativnost in vztrajnost

Delujemo na lastno pobudo, prevzemamo podjetniško odgovornost in vztrajno sledimo svojim ciljem.

Icon number 4

Odprtost in zaupanje

V komunikaciji, pomembni za podjetje, smo odzivni in jasni. To je najboljša podlaga za odnos, zgrajen na zaupanju.

Icon number 5

Poštenost

Sodelavce in poslovne partnerje obravnavamo pravično, saj verjamemo, da je ta poštenost temelj našega poslovnega uspeha.

Icon number 6

Zanesljivost, verodostojnost, zakonitost

Obljubljamo le tisto, kar lahko uresničimo, sprejemamo sporazume kot zavezujoče in spoštujemo pravni okvir poslovanja.

Icon number 7

Raznolikost

Cenimo in spodbujamo raznolikost ter obogatitev, ki jo prinaša, in verjamemo, da je ključna za naš uspeh.

Risba Roberta Boscha

Dolgoročno se iskren in pošten poslovni odnos vselej izkaže za najbolj dobičkonosnega.

Robert Bosch, 1921
Logotip "We are Bosch" na Boschevi testni lokaciji v provincialnem mestu Yakeshi na Kitajskem.

Mi smo Bosch

Naš slogan razloži, kaj nas žene, kaj imamo skupnega ter za čem stremimo in kaj predstavljamo. Svetu želimo dati nepozaben pečat — to je mogoče le z izjemnimi ljudmi.

Pravna skladnost

Pri Boschu je skladnost z zakoni, predpisi in drugimi pravnimi določili del vrednot podjetja.

Volkmar Denner

Cilj naših globalno uporabnih pravil poslovnega vedenja je zaščita tako podjetja in naših zaposlenih kot tudi naših strank in poslovnih partnerjev.

Kot pravi naš slogan "Mi smo Bosch": "Obljubimo samo to, kar lahko izpolnimo, dogovore razumemo kot obvezujoče in spoštujemo ter upoštevamo zakonodajo pri vseh transakcijah našega poslovanja." Da bi poudarili pomen tega načela, smo ključne točke vseh pravnih in notranjih določil povzeli v "Kodeksu poslovnega vedenja". Kodeks zaposlenim služi kot priročnih za vedenje v vsakodnevnih poslovnih situacijah.

Bosch ima vzpostavljen globalni sistem pravne skladnosti, ki ga vodi direktor oddelka za zagotavljanje skladnosti, ki poroča neposredno upravi. Obstajajo pa tudi korporativni oddelek za pravno skladnost ter uradniki v vseh oddelkih in regijah.

Preventivni ukrepi in pregledi, vključno s principom dvojne kontrole, rotacija zaposlenih na kritičnih področjih ter redne revizije se izvajajo z namenom podpiranja našega, na naših vrednotah temelječega sistema pravne skladnosti. Za naše sodelavce prav tako izvajamo obvezen program usposabljanja na to temo. Poleg tega smo vzpostavili "Skladnostni forum", namenjen komunikaciji in diskusijam v zvezi s skladnostjo, za naše vodilne, sodelavce in uradnike za zagotavljanje skladnosti.

Sistem pravne skladnosti prav tako vključuje Boschevo odprto linijo za neposredne prijave, prek katere lahko zaposleni, poslovni partnerji ali tretje osebe kadarkoli sporočijo kakršnekoli neskladnosti. Odgovorno in legalno ravnanje pa se ne konča pri podjetju. S tem v mislih smo ustvarili Kodeks poslovnega vedenja za dobavitelje, ki določa pogoje in zahteve za sodelovanje z Boschem. Izvajamo redne revizije, da bi tako zagotovili, da jih naši dobavitelji upoštevajo. V tako hitrem okolju naš sistem pravne skladnosti nenehno analiziramo, da bi lahko hitro prilagodili naša pravila in procese novim pravnim zahtevam in tehničnemu razvoju.

Prenosi

Kodeks poslovnega vedenja

Kodeks poslovnega vedenja

Kodeks poslovnega vedenja za dobavitelje

Kodeks poslovnega vedenja za dobavitelje

Pogosta vprašanja

Kaj mislimo s skladnostjo?

Pravna skladnost pomeni upoštevanje zakonov, predpisov in drugih pravnih določil ter internih pravil podjetja. Z drugimi besedami, vse poslovne aktivnosti skupine Bosch Group in njenih zaposlenih morajo biti skladne z vsemi pravnimi zahtevami, kodeksom poslovnega vedenja ter zadevnimi direktivami in osrednjimi smernicami, ki se kakorkoli nanašajo na to temo ("princip pravne skladnosti").

Tema pravne skladnosti je tema, ki se dotika vseh zaposlenih, saj kršitve vplivajo na vse — neposredno ali posredno: na eni strani lahko zakonske kršitve privedejo do tožb ali kazenskega pregona — odvisno od posameznega primera. Na drugi strani lahko kršitve načela pravne skladnosti podjetju povzročijo veliko finančno škodo ter škodijo ugledu podjetja. Rezultat tega je zmanjšanje poslovne učinkovitosti podjetja in posledično poslovnega uspeha. Pravna skladnost se tiče tudi poslovnih odnosov med Boschem in tretjimi osebami: Bosch ne želi biti vpleten v tuje kršitve principa pravne skladnosti.

Kaj storiti, če ugotovite kršitve pravne skladnosti?

Dolžnost vseh zaposlenih je, da morebitne kršitve načela pravne skladnosti prijavijo in na ta način pomagajo omejiti posledice takih kršitev ter preprečiti podobna nedopustna ravnanja v prihodnje. To velja tudi za poslovne partnerje in tretje osebe.

Kdo lahko prijavi kršitve načela pravne skladnosti?

• vsi zaposleni, vključno s pripravniki in študenti doktorskega študija

• zunanji sodelavci kot na primer podizvajalci ali sodelavci, ki delajo za zunanje ponudnike storitev

• vsi poslovni partnerji kot na primer dobavitelji, stranke ali partnerji pri skupnih podjemih

• vsaka tretja oseba

Kakšne kršitve je treba prijaviti?

Pomembno je, da se prijavijo zadeve, ki kažejo na kriminalna dejanja — na primer krajo, goljufijo ali podkupovanje/sprejemanje podkupnine — oziroma zadeve, ki kažejo na sistematično kršenje pravnih določil ali internih pravil podjetja, na primer namerna in dolgotrajna neskladnost s standardi kakovosti ali varnostnimi standardi oziroma s Kodeksom poslovnega vedenja.

Sum, vendar ni dokazov — je treba prijaviti?

Da. Uradniki za zagotavljanje pravne skladnosti so odgovorni za opravljanje preiskav, zbiranje dokazov, ki jih bo sodišče upoštevalo, ter sprožitev potrebnih postopkov. Te uradnike podpirajo specialisti, ki imajo potrebna znanja in ustrezno avtoriteto.

Ali se morajo tisti, ki prijavijo kršitve, bati povratnih ukrepov?

Ljudem, ki po njihovem prepričanju in v dobri veri prijavijo domnevne kršitve pravne skladnosti, se zaradi tega ni treba bati kakršnihkoli posledic.

Ali je mogoče prijave poslati anonimno?

Da, prijave lahko pošljete anonimno, in sicer na Boschevo odprto linijo za zadeve v zvezi z zagotavljanjem skladnosti. V sistemu Boscheve odprte linije je mogoče ustvariti skrit poštni predal, prek katerega lahko anonimno komunicirate s pristojnim uradnikom za zagotavljanje pravne skladnosti.

Kaj natanko se zgodi s prijavo?

Uradnik za zagotavljanje pravne skladnosti je dolžan sprožiti preiskavo glede domnevnih kršitev in zagotoviti, da se zadeva ustrezno reši (po potrebi s pomočjo Boschevih ali zunanjih strokovnjakov).

Dokumentiranje in transparentnost

Uradnik za zagotavljanje skladnosti mora obravnavati in dokumentirati vsako prijavo kršitev ter morebitne izvedene ukrepe. Upoštevaje legitimen interes vpletenih strani lahko oseba, ki je kršitve prijavila, poizve, kakšno je stanje preiskave. Če je bila preiskava zadeve ovržena, ker kršitve niso bile ugotovljene, bo prijavitelj o tem ustrezno obveščen, če je moral tekom preiskave dati izjavo ali če je take informacije sam zahteval.

Varstvo podatkov

Vsaka prijava morebitnih kršitev običajno zahteva razkritje osebnih podatkov. Sprejemanje in procesiranje takih prijav zato zahteva, da prijavitelji potrdijo, da so bili obveščeni o njihovih pravicah glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov in da se strinjajo, da se bodo ti uporabili tekom preiskave zadeve. V primeru anonimnih prijav to seveda ne velja.

Kontaktirajte Bosch

Kontaktirajte Bosch

Z veseljem vam bomo pomagali.
Telefon

Pošljite nam sporočilo