Preskoči na glavno vsebino
Bosch v Sloveniji
Trajnostni razvoj, vrednote in zagotavljanje skladnosti

Naša odgovornost

Z ravnanjem na gospodarsko, okoljsko in socialno odgovoren način želimo izboljšati kakovost življenja ljudi in varovati dobrobit sedanjih in prihodnjih generacij. Energijo iz obnovljivih virov želimo narediti bolj dostopno, mobilnost bolj varno, čisto in gospodarno, hkrati pa na vseh ravneh razvijati ekološko prijazne proizvode.

Jasna strategija za več trajnosti

Strategija za trajnost družbe Bosch je osnovana na konkretnih ciljih na vseh prednostnih področjih. Že več let dosledno delamo, da uresničimo te cilje.

Grafika trajnostne ciljne vizije družbe Bosch: šest dimenzij ciljne vizije je razvrščenih v šestkotniku. Dimenzije podnebnih ukrepov vključujejo temi "zmanjševanja emisij CO₂" in "energetske učinkovitost in energije iz obnovljivih virov". Vodne dimenzije vključujejo temi "pomanjkanja vode" in "kakovosti vode". Dimenzije krožnega gospodarstva vključujejo temi "učinkovite rabe materialov" in "drugotne uporabe". Dimenzija raznolikosti vključuje temi "enakosti" in "vključevanja". Dimenzija človekovih pravic vključuje težavi "odgovornosti" in "transparentnosti". Dimenzija zdravja vključuje temi "varnosti pri delu" in "snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenosti". V sredini šestkotnika je napis "nove dimenzije trajnost 2025".
Ciljna vizija "nove dimenzije — trajnost 2025".

Trajnost se pogosto definira kot ravnovesje gospodarskih, okoljskih in socialnih vidikov. Trajnost je s kratico ODU (okolje, družba, upravljanje) postala tudi vzpostavljen koncept na kapitalskih trgih. Naše celovito razumevanje trajnosti združuje oba ta pristopa. Oblikuje naše upravljanje trajnosti, zagotavlja jasno orientacijo na vseh ravneh in zagotavLja, da so naša dejanja učinkovita. Temu primerno z ravnanjem na gospodarsko, okoljsko in socialno odgovoren način želimo izboljšati kakovost življenja ljudi in varovati dobrobit sedanjih in prihodnjih generacij.

Naša ciljna vizija "nove dimenzije – trajnost 2025" spremeni to ambicijo v konkretne ukrepe. Ti cilji določajo okvir za naše dejavnosti v prihodnjih letih na podlagi megatrendov, ki vplivajo na naše podjetje, in ugotovitev analize pomembnosti.

Dejstva in številke

Odprto in iskreno, celostno in transparentno. To je merilo našega poročanja o trajnosti. Navsezadnje želimo biti partner v družbi, ki ni le odgovorna, a tudi zaupanja vredna.

Poročilo o trajnosti družbe Bosch

Trenutno poročilo o trajnosti

S svojo knjigo o dejstvih ustvarimo svoja dejanja bolj transparentna – celostno in primerljivo v skladu s smernicami pobude za svetovno poročanje.

Naše vrednote — tisto, iz česar izhajamo

Naše vrednote odsevajo naš način poslovanja: našo poklicno etiko pri sodelovanju s poslovnimi partnerji, z vlagatelji, zaposlenimi in družbo.

Prihodnost in osredotočenost na rezultate

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju rezultatov. S tem si ohranjamo našo prihodnost in ustvarjamo dobro podlago za družbene pobude podjetja in fundacije.

Odgovornost in trajnostni razvoj

Delujemo družbeno odgovorno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Iniciativnost in vztrajnost

Delujemo na lastno pobudo, prevzemamo podjetniško odgovornost in vztrajno sledimo svojim ciljem.

Odprtost in zaupanje

V komunikaciji, pomembni za podjetje, smo odzivni in jasni. To je najboljša podlaga za odnos, zgrajen na zaupanju.

Poštenost

Sodelavce in poslovne partnerje obravnavamo pravično, saj verjamemo, da je ta poštenost temelj našega poslovnega uspeha.

Zanesljivost, verodostojnost, zakonitost

Obljubljamo le tisto, kar lahko uresničimo, sprejemamo sporazume kot zavezujoče in spoštujemo pravni okvir poslovanja.

Raznolikost

Cenimo in spodbujamo raznolikost ter obogatitev, ki jo prinaša, in verjamemo, da je ključna za naš uspeh.

Risba Roberta Boscha

Dolgoročno se iskren in pošten poslovni odnos vselej izkaže za najbolj dobičkonosnega.

Robert Bosch, 1921
Logotip "We are Bosch" na Boschevi testni lokaciji v provincialnem mestu Yakeshi na Kitajskem.

Mi smo Bosch

Naš slogan razloži, kaj nas žene, kaj imamo skupnega ter za čem stremimo in kaj predstavljamo. Svetu želimo dati nepozaben pečat — to je mogoče le z izjemnimi ljudmi.

Skladnost – tudi zunaj družbe

Skladnost se nanaša na upoštevanje pravnih zahtev in smernic družbe. V družbi Bosch je to integralni del naših korporativnih vrednot. V ta namen smo v svojem globalno veljavnem "Kodeksu poslovnega vedenja" nedvoumno definirali svoje mnenje o pravnih zahtevah in etičnih vprašanjih. Kodeks skupaj z vrednotami družbe Bosch zagotavlja temelj, za katerega smo prepričani, da je ključ do poslovne uspešnosti družbe Bosch. Ker je odgovorno in zakonito poslovno vedenje pomembno tudi zunaj družbe, smo v ustreznem kodeksu poslovnega ravnanja oblikovali svoja pričakovanja za poslovne partnerje.

dr. Stefan Hartung
dr. Stefan Hartung, predsednik uprave
Kodeks poslovnega vedenja

Kodeks poslovnega vedenja

Kodeks poslovnega vedenja za poslovne partnerje

Kodeks poslovnega vedenja za poslovne partnerje

Sistem za upravljanje skladnosti v celotni družbi

Sistem za upravljanje skladnosti družbe Bosch zagotavlja zavezujoč svetovni okvir za spodbujanje skladnega vedenja in je namenjen zmanjšanju tveganj zaradi skladnosti. Zagotavlja osnovo za učinkovito uveljavljanje zunanjih in notranjih zahtev in definira minimalne zahteva za relevantne postopke za skladnost. Ti vključujejo različne ukrepe za preprečevanje in nadzor kot tudi interni sistem družbe Bosch za žvižgače. Pridružena podjetja, poslovni partnerji in tretje stranke lahko kadar koli uporabijo ta sistem, da prijavijo neskladnost, po želji tudi anonimno.

Pogosta vprašanja

Pravna skladnost pomeni upoštevanje zakonov, predpisov in drugih pravnih določil ter internih pravil podjetja. Z drugimi besedami, vse poslovne aktivnosti skupine Bosch Group in njenih zaposlenih morajo biti skladne z vsemi pravnimi zahtevami, kodeksom poslovnega vedenja ter zadevnimi direktivami in osrednjimi smernicami, ki se kakorkoli nanašajo na to temo ("princip pravne skladnosti").

Tema pravne skladnosti je tema, ki se dotika vseh zaposlenih, saj kršitve vplivajo na vse — neposredno ali posredno: na eni strani lahko zakonske kršitve privedejo do tožb ali kazenskega pregona — odvisno od posameznega primera. Na drugi strani lahko kršitve načela pravne skladnosti podjetju povzročijo veliko finančno škodo ter škodijo ugledu podjetja. Rezultat tega je zmanjšanje poslovne učinkovitosti podjetja in posledično poslovnega uspeha. Pravna skladnost se tiče tudi poslovnih odnosov med Boschem in tretjimi osebami: Bosch ne želi biti vpleten v tuje kršitve principa pravne skladnosti.

Dolžnost vseh zaposlenih je, da morebitne kršitve načela pravne skladnosti prijavijo in na ta način pomagajo omejiti posledice takih kršitev ter preprečiti podobna nedopustna ravnanja v prihodnje. To velja tudi za poslovne partnerje in tretje osebe.

• vsi zaposleni, vključno s pripravniki in študenti doktorskega študija

• zunanji sodelavci kot na primer podizvajalci ali sodelavci, ki delajo za zunanje ponudnike storitev

• vsi poslovni partnerji kot na primer dobavitelji, stranke ali partnerji pri skupnih podjemih

• vsaka tretja oseba

Pomembno je, da se prijavijo zadeve, ki kažejo na kriminalna dejanja — na primer krajo, goljufijo ali podkupovanje/sprejemanje podkupnine — oziroma zadeve, ki kažejo na sistematično kršenje pravnih določil ali internih pravil podjetja, na primer namerna in dolgotrajna neskladnost s standardi kakovosti ali varnostnimi standardi oziroma s Kodeksom poslovnega vedenja.

Da. Uradniki za zagotavljanje pravne skladnosti so odgovorni za opravljanje preiskav, zbiranje dokazov, ki jih bo sodišče upoštevalo, ter sprožitev potrebnih postopkov. Te uradnike podpirajo specialisti, ki imajo potrebna znanja in ustrezno avtoriteto.

Ljudem, ki po njihovem prepričanju in v dobri veri prijavijo domnevne kršitve pravne skladnosti, se zaradi tega ni treba bati kakršnihkoli posledic.

Da, prijave lahko pošljete anonimno, in sicer na Boschevo odprto linijo za zadeve v zvezi z zagotavljanjem skladnosti. V sistemu Boscheve odprte linije je mogoče ustvariti skrit poštni predal, prek katerega lahko anonimno komunicirate s pristojnim uradnikom za zagotavljanje pravne skladnosti.

Uradnik za zagotavljanje pravne skladnosti je dolžan sprožiti preiskavo glede domnevnih kršitev in zagotoviti, da se zadeva ustrezno reši (po potrebi s pomočjo Boschevih ali zunanjih strokovnjakov).

Uradnik za zagotavljanje skladnosti mora obravnavati in dokumentirati vsako prijavo kršitev ter morebitne izvedene ukrepe. Upoštevaje legitimen interes vpletenih strani lahko oseba, ki je kršitve prijavila, poizve, kakšno je stanje preiskave. Če je bila preiskava zadeve ovržena, ker kršitve niso bile ugotovljene, bo prijavitelj o tem ustrezno obveščen, če je moral tekom preiskave dati izjavo ali če je take informacije sam zahteval.

Vsaka prijava morebitnih kršitev običajno zahteva razkritje osebnih podatkov. Sprejemanje in procesiranje takih prijav zato zahteva, da prijavitelji potrdijo, da so bili obveščeni o njihovih pravicah glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov in da se strinjajo, da se bodo ti uporabili tekom preiskave zadeve. V primeru anonimnih prijav to seveda ne velja.

Kontaktirajte Bosch

Z veseljem vam bomo pomagali.

Telefon

Pošljite nam sporočilo

Klepetajte z nami!

Imate vprašanja ali priporočila? Stopite v stik z nami. Dosegljivi smo vsak delovnik med 08. in 16. uro.